Jedlik nyos ProgramA gyepgazdlkods trtneti ttekintseA gyepgazdlkods eszkzei, gpeiAgresszv gyomA kutats helyszneiGyomfajok elleni vdekezsGyalogakc (Amorpha fruticosa) Rekettyefz (Salix cinerea) Aranyvessz (Solidago spp.) fajokSiskandtippan (Calamagrostis epigeios) Japnkeserf (Fallopia spp.) Blvnyfa (Ailanthus altissima) Akc (Robinia pseudoacacia) A szukcesszi eredmnyeknt trtn becserjseds kezelse a Kaszonyi-hegyenKaszlsNemkvnatos tzParlagterlet
Gyalogakc (Amorpha fruticosa)

 

A gyalogakác Észak-Amerika keleti felébl származik. Els magyarországi adata a XX. század elejérl származik. Szigetvári Csaba és Tóth Tamás munkái alapján tudjuk, hogy a faj gazdasági célú telepítése az I. világháború utánra tehet. A század közepén hazánkban már általánosan elterjedt volt. Tömeges térhódítása a hagyományos ártéri gazdálkodás átalakulásával függ össze. Újabb terjeszkedése a rendszerváltást követ változások, az állatlétszám drasztikus csökkenésének közvetlen és közvetett következménye.

Hazánkban szinte mindenütt elfordul. Tömeges megléte a Tisza és mellékfolyóinak völgyére, a kapcsolódó kisebb vízfolyások rendszerére jellemz. A vízfolyásoktól nagyobb távolságra (sövények, árokpartok, erdszegélyek) is rendszeresen felbukkan. Terjedése szinte mindenütt gyors és folyamatos. Hirtelen, tömeges megjelenése a laza talajú, idszakos vízborítású, nyílt területeken várható. Szélsséges viszonyok között is megél, és bséges termés hoz. Tüzek után a növény újrasarjad.

A gyalogakác terjedése elssorban az ártéri és hullámtéri területek fátlan (szántók, gyepek) és cserjés területein, valamint a puhafaligetek alatt tapasztalható. A legeltetés felhagyásával, a kaszálás elmaradásával néhány esztend alatt homogén gyalogakácosok alakulnak ki. Ugyanez a folyamat tapasztalható az ártéri területek erdiben zajló gazdálkodás során is.

Megjelenésével, terjedésével, homogénné válásával a terület flórája elszegényedik, gerinctelen- és gerinces faunája teljesen átalakul.

A gyalogakác állományának visszaszorítását célzó munkák 11 évvel ezeltt kezddtek. Eddig összesen több mint 70 hektáron történtek beavatkozások, kezelések.

2005-ben a területnek már gyakran 70-100 %-át borította a gyalogakác. A kocsord a tisztásokon megmaradt, a bokrok alatt felnyurgult. 2006-ra hirtelen megntt a farkasalma, réti galaj és mezei aszat állománya. A megfigyelések szerint a gyep a gyalogakác 2 méteres magasságáig alig sérül, 2.5 méter felett (3-4 méternél) azonban már elhal, borítása 1%-ra is leeshet. Öt méteres bokrok alatt a gyep már eltnik, helyette a puhafaligetekre jellemz, zömmel „nudum” gyepszint jelenik meg pl. farkasalmával.

 

Alkalmazott kezelési módszer:

1. Szárzúzás és kaszálás

  • A vizsgálati területen az els két szárzúzásra a vegetációs idn kívül, februárban és novemberben került sor.
  • A késbbi szárzúzások idpontja a védend növényfajok (sziki kocsord, fátyolos nszirom, réti iszalag) maghozásához igazodott. Ennek megfelelen június illetve július hónapban történtek.
  • A szárzúzás 2 méter szélességben történt.
  • A kaszálás 3,1 méter szélességben, 5 cm-es tarlómagassággal, 6 km/ha haladási sebességgel történt.

 

Kezelési tapasztalatok:

  • A 2006-ban megkezdett zúzás után azonnal regenerációs folyamatok indultak el. A gyalogakác borítása drasztikusan lecsökkent. Emelkedett a foltok természetessége is, bár még nagyon messze van az 1998-as értéktl. A nem gyalogakácosodott állományok gyorsabban regenerálódnak, mint a cserjeirtott területek, bár azok természetessége is ntt.
  • A gyep borítási értékei gyorsan megnttek, de a gyepben még nagy pionír foltok is vannak, azaz még nem igazán gyep, csupán fajösszlet. A kaszálással a helyzet még tovább javulhat.
  • A gyepszint összfajszáma és a jellegzetes réti fajok száma az árvizek miatt kevésbé, a gyalogakácos alatt drasztikus csökkent, míg a sztyeppfajok idlegesen el is tntek a hátakról.
  • Meglep módon a kocsordos rétsztyepp specialista fajai igen gyorsan regenerálódtak mind az árvizek, mind a gyalogakácirtás után. Az ids, virágzó egyedek mellett sok a fiatal kocsord is, a füvek azonban még gyengék. Az állomány még nem gyep, csupán a kocsord egyfajú állománya.