Jedlik nyos ProgramBemutatkozsA kutats sznhelyeiA gyepgazdlkods trtneti ttekintseA gyepgazdlkods eszkzei, gpeiAgresszv gyomKaszlsNemkvnatos tzParlagterlet
GalriaFrum
FELHASZNLKNAK

Email:
Jelsz:
Regisztrci »

Bemutatkozás

 

Pro Vértes Természetvédelmi Közalapítvány

 

A Pro Vértes Természetvédelmi Közalapítvány kiemelten közhasznú non-profit szervezet, f célja a biológiai sokféleség megrzése a Vértes térségében és környékén található természeti területeken.

A természeti értékek védelme érdekében az alapítvány által megvásárolt mintegy 2000 hektárnyi értékes természeti területet több mint 90%-a a Vértesi Natúrpark területén található, s ezek majd 75%-a füves élhely. 500 fs saját tulajdonú magyar szürkemarha gulyával és a környez területek gazdálkodóinak állataival (lovak, juhok), valamint madárbarát kaszálási módok alkalmazásával történik az élhelyek fenntartása. Ennek köszönheten a kezelt területek kiemelked madártani értékkel büszkélkednek, mint például a vízicsibék, haris, szalakóta, kis rgébics, kék vércse, nyári lúd, gólyatöcs, kis lile és réti sas.

A Vértes térségérl szóló monográfia, a csákvári Geszner-házban létrehozott természettudományi kiállítás, valamint a Csíkvarsai-rét értékeinek bemutatására kiépített Vidraf Tanösvény és számos – a természeti értékek megismerése céljából tartott – eladás és vetélked jelzi, hogy a hagyományos természetgazdálkodáson túl az alapítvány legfbb feladatai közzé tartozik a néprajzi és kultúrtörténeti értékek újjáélesztése, a környezettudatos gondolkodás elsegítése.

 

 

Debreceni Egyetem, TTK, Evolúciós Állattani és Humánbiológiai Tanszék ill. DE-MTA


A Debreceni Egyetem az ország nagy, többkarú egyetemeinek egyike. Ezen belül a Természettudományi Kar a legnagyobb hallgatói és oktatói létszámú kar. A Biológiai Tanszékcsoporthoz 9 tanszék és 2 DE-MTA kutatócsoport tartozik, ezek egyike az Evolúciós Állattani és Humánbiológiai Tanszék ill. a mellette mköd DE-MTA Evolúciógenetikai és Konzervációbiológiai Kutatócsoport. A Tanszék koordinálja az 1992-ben akkreditált Biodiverzitás Ph.D. programot; amely a Biológia Doktori Iskola része. A Tanszék az alábbi tárgyakat oktatja: állatszervezettan, állatrendszertan, biogeográfia, populációgenetika, evolúcióbiológia, viselkedésbiológia, antropológia, humánbiológia, konzervációbiológia.

A Tanszék sokrét együttmködés folytat a KTM Természetvédelmi Hivatalával és annak regionális szerveivel, a Magyar Természettudományi Múzeummal és az MTA Botanikai és Ökológiai Kutatóintézetével (biodiverzitás-monitorozás, száraz- és félszáraz gyeptársulások kutatása, veszélyeztetett élhelyek és közösségeik kutatása, NATURA 2000 program, stb.). Az alkalmazott kutatások megalapozzák a Tanszék élhely-megrzési és monitorozási pályázati tevékenységét.

 

 

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 4. sz. Gömör-Tornai Helyi Csoport

 

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület keretein belül 1986 óta mköd, önálló jogi személyiséggel rendelkez csoport. Mködési területe Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, közel 220000 hektáron terül el. Tevékenységi köre szerteágazó, így nem csupán a madárvédelem területén dolgozik, hanem az egyéb természetvédelmi programjai, kutatási tevékenysége és oktató munkája is igen jelents a régión belül. Legfontosabb tevékenységei:

 • védett és fokozottan védett állatfajok állományainak felmérése (pl. fehér gólya, gyöngybagoly, ragadozómadarak, haris, denevérek, stb.),
   
 • törvényes oltalom alatt nem álló területek értékeinek feltárása (Cserehát, Putnoki-dombság, Aggtelek-Rudabányai hegyvidék),
   
 • védett területek monitorozása,
   
 • Bódva-völgyi Vonuláskutató és Természetvédelmi Tábor,
   
 • élhelyrekonstrukció (pl. Alsó-hegy tornai vértı élhelye, magyar nszirom élhelyek),
   
 • természetismereti oktató és kutatótáborok, amelyeket évente több mint 1000 ember keres fel, leginkább diákok (ELTE, KLTE, DATE, GATE, általános iskolák, stb.),
   
 • országos jelentség programok: harisfelmérési program, gyöngybagolyvédelmi és felmérési program.


 

Bükk-vidék Természetvédelmi Közalapítvány

 

A közalapítvány alapvet célja, hogy hozzájáruljon a Bükk-vidék természeti- és kulturális örökségének megrzéséhez. A természetvédelmi szempontból értékes területek felkutatása, megrzése, fejlesztése, kezelése, összhangban a térség gazdálkodástörténeti értékeinek, hagyományainak ápolásával, bevonva a társadalom szélesebb rétegeit is. 130 ha félszáraz gyepet kezel, és 100 ha, elssorban hagyományos mvelés gyümölcsösökbl álló helyi védett területen szervezi a természetvédelmi jelleg kezeléseket és a hagyományos mvelés gyümölcsösök fenntartását.

A közalapítvány elindította - Sajómercse és a környez településeket bevonva – a Heves- Borsodi ÉTT program elkészítését. Elkészítés alatt áll egy helyi jelentség védett terület létrehozása (Sajóvelezd). Részt vett a sajómercsei gyümölcsösök helyi védetté nyilvánításában.

Elkezddött a Bükk-vidéken jellemz hagyományos gazdálkodási formák felkutatása és adaptációja a jelenkori természetvédelmi és gazdasági kihívásainak megfelelen oly módon, hogy az a térség gazdasági potenciálját és foglalkoztatási lehetségeit növelje, mindamellett önfenntartó módon mködhessen és a táji, természeti értékeket megrizze.

 

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Természet- és Környezetvédelmi Kulturális Értékrz Alapítvány

 

Az Alapítvány a gödölli Szent István Egyetemmel, a KöM Természetvédelmi Hivatalával és a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság szakembereivel együttmködve alakította ki a Szatmár-Beregi és a Beregi-sík ÉTT program rendszerét, természetvédelmi céljait, gazdálkodási programcsomagjait. Közremködött a pályázati rendszerben történ üzemtervek elkészítésében, a gazdákkal történ leegyeztetésében.

Együttmködve a HNPI szakembereivel, a közoktatási intézményekben tartott ismeretterjeszt eladások mellett, több mint 50 alkalommal tartott a Szatmár-Beregi térségben gazdálkodók, falugazdászok, térségi vezetk számára tájékoztatókat.

Élhely-rekonstrukciós tábor szervezése a Barabási Kaszonyi-hegyen 2001-tl, Bátorligeten 2001-tl alkalmanként, a Dédai-erben 2001-2003.

Fokozottan védett állat- és növényfajok állományfelmérése védett és védelem alatt nem álló területeken (haris, fehér gólya, fekete gólya, ragadozó madarak, baglyok).

Részvétel a magyar flóratérképezési programban 2003-tl folyamatosan.

 

 

Tiszatáj Környezet- és Természetvédelmi Közalapítvány

 

Az Alapítvány célja: A Tisza-völgy és tájtörténetileg hozzákapcsolódó területek, valamint az Északi-középhegység térségének természeti értékei feltárásával, megóvásával és megismertetésével kapcsolatos feladatok, továbbá az egészséges emberi környezet kialakítása érdekében szükséges tennivalók szervezésével kapcsolatos feladatok ellátásának segítése, szervezése és megvalósítása.

 

A Közalapítvány tevékenységei közé tartozik:

 • Természeti értékekben gazdag területek hosszú távú védelmének biztosítása a tulajdonjog megszerzésén keresztül.
 • A védett állat- és növényfajok aktív védelme.

 • Sérült, beteg vadon él állatok kórházának, átmeneti menhelyének üzemeltetése.

 • Környezeti nevelés, tudatformálás.

 • Hátrányos helyzet térségek környezetvédelmi és ökológiai szempontú fejlesztése.

 • Hagyományos gazdálkodási formák alkalmazása, népszersítése.

 • A megújuló energia forrásaként szolgáló növények, erdészeti kultúrák telepítésének elsegítése, hasznosításuk propagálása.

 

Bihar Természet- és Környezetvédelmi Egyesület

 

Az 1998-ben létrehozott Bihar Természetvédelmi és Környezetvédelmi Egyesület elsdleges célja a bihari táj természeti és kulturális értékeinek feltárása és megrzése, a biológiai sokféleség fenntartása, hazánk természeti képe szempontjából fontos veszélyeztetett területek megrzése és fenntartása, természetkímél gazdálkodási módok elterjedésének ösztönzése és e célok elérését elsegít oktató, ismeretterjeszt munka.

 

 Legfontosabb szakmai tevékenységei:

 • a Bihari-sík természeti értékeinek felmérése, különös tekintettel a terület madárvilágának monitorozása, fajvédelmi tevékenység, szinkronszámlálásban való részvétel (fehér gólya, túzok, nagy ragadozók, kék vércsék, vízimadarak),
 • az egyesület önkéntesei rendszeresen vezetnek szakmai tanulmánytúrákat a környék természeti értékeinek bemutatására, és eladásokat tartanak a környék oktatási intézményeiben, közremködnek az évente megrendezésre kerül, a Bihar-sík természeti értékeinek ismeretérl szóló vetélked és rajzpályázat lebonyolításában,
 • a Bihari-sík természeti értékeit bemutató kiadványok elkészítésében való részvétel,
 • a természetközeli állapotban megmaradt gyepterületek fenntartásának elsegítése, a helyi gazdálkodókkal való együttmködés.

Az Egyesület megalakulása óta a térségben az állami és társadalmi természetvédelmi szervekkel, önkormányzatokkal, oktatási intézményekkel együttmködve ért el olyan eredményeket, amelyek kedvezen befolyásolják a térség természeti értékekben gazdag területeinek jövjét s lakosság környezetkímél magatartását.