« Vissza
A kutats helyszneiGyomfajok elleni vdekezsGyalogakc (Amorpha fruticosa) Rekettyefz (Salix cinerea) Aranyvessz (Solidago spp.) fajokSiskandtippan (Calamagrostis epigeios) Japnkeserf (Fallopia spp.) Blvnyfa (Ailanthus altissima) Akc (Robinia pseudoacacia) A szukcesszi eredmnyeknt trtn becserjseds kezelse a Kaszonyi-hegyen
A szukcesszi eredmnyeknt trtn becserjseds kezelse a Kaszonyi-hegyen

 

Alkalmazott kezelési módszer:

 • A kézi üzemeltetés motoros cserjeirtó használatával a talaj szintjén szükséges a fásszárú növényzet letermelése. Ennek a késbbi kezelések könnyebb és eredményesebb kivitelezése (kézi kaszálás, motoros cserjeirtóval történ kaszálás) érdekében van jelentsége.
 • A letermelt szerves anyag összegyjtését, a területrl való lehordását a kezelt terület állapotának megrzése érdekében kézzel, kézi eszközökkel javasolt megoldani. A letermelt és lehordott fásszárú szerves anyagot gallyaprítóval célszer feldarabolni. Így könnyebb elszállítani, késbb felhasználni.
 • A munkavégzés módszere:

·      A munkavégzés a szaporodási periódust (a cserjés kiváló madár-fészkelhely) illetve a szurokf (mint ritka lepkefajok tápnövénye) elvirágzását követen kezddött el.

·      A kocsányos tölgy, a mezei juhar és a rezg nyár egyedek a tisztítandó területeken hagyásfaként fennmaradtak.

·      méregkategóriája: „gyakorlatilag nem mérgez”.

 

 

Kezelési tapasztalatok:

 • 2008 tavaszán elmaradtak azok a kési fagyok, amelyek a vegetáció fejldését hátráltatták, emellett a csapadékmennyiség is magasabb volt. Ennek következtében már a nyár elején a nádtippan (Calamagrostis epigeios) és a nagy csalán (Urtica dioica) magassága és srsége nagyobb volt, mint 2006-2007-ben.
 • Az irtott sávokban, amelyeket részben korábban létesítettek, jelentsen felntt a nagy csalán (Urtica dioica) mellett a fekete üröm (Artemisia nigra), a seprence (Stenactis annua), a varádicskóró (Tanacetum vulgare), a szúrós gyöngyajak (Leonurus cardiaca) és a tarka kenderkef (Galeopsis tetrahit), valamint számos kúszónövény (Clematis vitalba, Humulus lupulus, Lathyrus sylvestris).
 • A magaskórós növényzet a korábbiakhoz képest srbben és magasabbra ntt a cserjéktl megtisztított üdébb tisztásokon és erdszegélyeken is, de itt a vegetáció összetételében kedveztlen változásokat már nem tapasztaltunk. A védett, illetve ritka Lycaenidae fajok táp- és nektárnövényei is ers állományúak voltak (Vicia cassubica, Lathyrus niger, L. sylvestris, L. pratensis, L. nyssolia, Origanum vulgare, Rumex spp.). Ezen kívül: ez a növényzeti struktúra a kiemelten védett Orthoptera-fajok (Isophya stysi, Pholidoptera transsylvanica, Odontopodisma rubripes) számára is kifejezetten kedveznek bizonyult. Az erdssztyep-szegélyfajok állománya is megersödött (Melampyrum nemorosum, Pseudolysimachion paniculatum).
 • A sziklagyepekben az elz évekhez képest kedveztlen változást nem tapasztaltunk, ellenben néhány fontos jelzfaj (Dianthus carthusiana, Pseudolysimachion spicatum, Campanula patula, Orchis morio) állománya ersödni és terjedni látszik.
 • A 2008-as évben a fenti általános megállapításon túlmenen megemlítend, hogy a Maculinea arion kivételével valamennyi rovarfaj állománynövekedését és terjedését észleltük. Az elbbibl egy-egy év alapján nem lehet messzemen következtetést levonni, mivel más kutatási projekt során és más területeken is (Vértes hg., Aggteleki-karszt) azt tapasztaltuk, hogy ennek az élhelyspecialista fajnak az állománya igen nagy évenkénti ingadozásoknak van alávetve.
 • Négy szárny-polimorfizmust mutató egyenesszárnyúnál is (Metrioptera bicolor, M. roeseli, Chrysochraon dispar, Euthysthira brachyptera) megnövekedett a holopter (kifejlett szárnyú) egyedek aránya, amely mindig a terjed populációkra jellemz; ezzel együtt egyedszámuk is ntt 2008-ban, mind 2007-hez, mind 2006-hoz viszonyítva.            
 • Megjelent a területen a korábban itt nem észlelt Polysarcus denticauda, amely nálunk elssorban a dombsági-hegyvidéki üde kaszálók és sztyeprétek jellemz faja.
 • A ciripel hímek száma alapján monitorozva állománynövekedést észleltünk mind a Pholidoptera transsylvanica, mind pedig az Isophya stysi fajnál, fleg a kbányától közvetlenül É-ra elhelyezked, korábban ersen degradált növényzet tisztáson. Ez jellemz volt ugyanitt az Élhely Irányelv szerint védett nagy tzlepkére (Lycaena dispar), két védett (Boloria selene, Brenthis ino) és további három, az élhelyre jellemz lepkefajra is (Cupido alcetas, Melitaea diamina, M. athalia).